Kalkulace ceny

Kalkulace ceny vychází z analýzy předlohy programem Trados.

Pokud mi zašlete poptávku i s předlohou, obdržíte analýzu z programu Trados a kalkulaci ceny na základě analýzy. Tato kalkulace je samozřejmě zdarma.

  • Podmínka: Předloha je k dispozici v počítačovém editovatelném formátu (např. doc, html, rtf, odf)
  • Výhoda: cenu konkrétního překladu lze přesně kalkulovat předem

Součástí kalkulace je sleva za opakující se podobná nebo stejná místa textu a popř. za segmenty, které již jsou v překladatelské paměti.

Pokud kalkulace není možná (např. pokud je předloha překladu pouze v papírové podobě nebo v takovém souboru PDF, který nelze převést na editovatelný formát), je nutno účtovat až normostrany překladu.

Příklad analýzy vygenerované programem Trados

Toto je analýza skutečného dokumentu s rozsahem 3133 slov, který jsem překládal. K dispozici jsem měl překladatelskou paměť z překladu podobného textu.

Match Types     Segments     Words     Percent     Placeables
Context TM         0             0           0             0
Repetitions       60           139           4            71
100%             454         1,916          61           199
95% - 99%          4            15           0             1
85% - 94%          7            20           1             6
75% - 84%          5            22           1             0
50% - 74%         32            85           3            53
No Match         226           936          30           121
Total            788         3,133         100           451

Pro kalkulaci je důležitý sloupec nadepsaný „Words“, tedy počet slov.

Popisky v levém sloupci znamenají:

  • Repetitions: opakování
  • Údaje v %: míra shody překládaného textu se segmenty v paměti
  • No match: žádná shoda (tedy text, který je třeba nově přeložit bez využití paměti)
  • Total: součet

Již při prvním pohledu na tuto kalkulaci je zřejmé, že z celkového rozsahu přesahujícího 3000 slov se bude ve skutečnosti nově překládat pouze malá část (936 slov) a při překladu zbývající části textu bude možné využít segmentů v překladatelské paměti.

Kalkulace ceny včetně slevy

Základní jednotková cena: 1,50 Kč/zdrojové slovo
Podobnost Sleva (v %) Slov 
(Kč/slovo)
Cena Kč
100% + repetitions 80 2055 (0,30) 616,50
99% – 75% 50 57 (0,75) 42,75
no match + < 75%   1021 (1,50) 1531,50
celkem 3133        2190,75

Údaje z analýzy jsou přeneseny do tabulky. Ty položky z analýzy, které se účtují za stejnou cenu, jsou v tabulce sloučeny dohromady (tedy 100% + repetice jako jedna položka, míra shody větší nebo rovna 75 % jako jedna položka atd.).

Základní jednotková cena byla zvolena ve středu rozpětí, tedy 1,50 Kč za 1 slovo předlohy. Ačkoliv byl celkový rozsah dokumentu 3133 slov, výsledná cena byla podstatně nižší než při pouhém vynásobení počtu slov základní cenou (to by bylo 4700 Kč) díky možnosti využití překladatelské paměti z předchozího podobného překladu a rovněž díky opakování stejných nebo podobných segmentů textu.

A ještě DPH...

Vykalkulovaná cena tohoto překladu je 2190,70 Kč bez DPH.

Protože jako překladatel často dodávám i přes hranice, musel jsem se podle podle platné právní úpravy stát plátcem DPH. Proto nezbývá než dokončit kalkulaci vč. DPH:

Základ daně daň 21 % Cena celkem
2190,70 460,05 2650,75

(Pozn.: Při bezhotovostní platbě, která je v mém případě jedině možná, se haléřové částky nezaokrouhlují.)

Pro úplnost pak ještě připojuji některé zásady fakturace DPH podle současné právní úpravy:

  • Překlady pro neplátce DPH v ČR (soukromé osoby, pro nepodnikatelské účely) se vždy fakturují vč. DPH podle sazby platné v ČR.
  • Překlady pro plátce DPH se sídlem v ČR (tj. pro firmy, které překlad potřebují pro svou činnost) se fakturují vč. DPH s tím, že na základě mnou vystaveného daňového dokladu mohou tito plátci uplatnit odpočet zaplacené DPH jako daň na vstupu.
  • Překlady pro odběratele v ostatních zemích EU se fakturují bez DPH s tím, že k datu uskutečnění zdanitelného plnění vzniká povinnost přiznat a zaplatit příslušnou DPH příjemci služby v jeho zemi podle tamní sazby.
  • Překlady pro odběratele mimo EU se fakturují bez DPH.
česky Deutsch